: : การรับเรื่องร้องเรียน


บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ โดยท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบริษัทได้ตามช่องทางการติดต่อ ดังต่อไป

1. ดาวน์โหลดแบบแจ้งเรื่องร้องเรียน คลิกที่นี่
พร้อมแนบหลักฐานประกอบการร้องเรียน ดังต่อไปนี้

  1. ชื่อ สกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องเรียน และผู้รับใบอนุญาต
  3. ข้อเท็จจริงของปัญหาเรื่องร้องเรียน
  4. คำขอที่สมเหตุสมผลที่ต้องการให้ผู้รับใบอนุญาติ ปฏิบัติตาม
  5. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี) เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจ
  6. หนังสือมอบอำนาจ
  7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  9. อื่นๆ ระบุ................................................................................

และส่ง e-Mail มาที่ : complaint@milcom.co.th

2. ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่

บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด เลขที่ 94/1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 พร้อมหลักฐานประกอบการร้องเรียน ตามรายละเอียดในข้อ 1 หรือจะส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้

3. โทรศัพท์ 0-2045-1234 ต่อ 401 contact center โทรสาร 02-045-1250 หรือ Website www.milcom.co.th พร้อมหลักฐานประกอบการร้องเรียน ตามรายละเอียดในข้อ 1

ทั้งนี้การร้องเรียนในแต่ละช่องทางดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เป็นการร้องเรียนต่อเมื่อ ได้แสดงรายละเอียดหลักฐานครบถ้วน และนำส่งแบบแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อ บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด แล้ว

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนฉบับเต็ม คลิกที่นี่